2016 «Schmeier»

2016 «Schmeier»

4 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 3 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem an 10 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Conny Braquet, Irène Zeimes, Nico Dabé, Gilles Wunsch, Alain Adams, Roland Meyer.