Vir bäi an hanne widder

2009 «Vir bäi an hanne widder»

16 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Géraldine Posing, Irène Zeimes, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.