Posted on

Lo hu mër d’Opregung vun dër Première hannert eis

Gester Owend waar ët da sou wäit. Mir därften dee laang astudéiërten Programm endlich virun eisem Public opféiren. Vun eiser Regie mat engem “Eischthëllefset” a vum Camille mat engem “Glécks-Stenkdéiër” équipéiërt hu mër äis eisen “Follower” presentéiërt an haaten déi néidig “Glécksgefiller”, fir lo an d’Suite vun eisem Programm ze starten an d’Visiteuren mat dem engen oder aaneren Gedanken ze “influencen”. Mir freeën eis op äre Besuch an eise kommenden Opféirungen zu Miersch, zu Marnëch an uerchter d’Lännchen.